Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Consiliul Economic și Social prelucreaza date cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevazute de Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic si Social cu modificarile și completarile ulterioare.


GDPRConsiliul Economic și Social în calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane.

De asemenea, administrează, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi asigură persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, de confidenţialitatea  tratării datelor furnizate, precum şi de respectarea drepturilor prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
       sageatadreptul de acces la propriile date cu caracter personal;
       sageatadreptul la rectificare;
       sageatadreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat");
       sageatadreptul la restricţionarea prelucrării;
       sageatadreptul la opoziţie;
       sageatadreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
       sageatadreptul de retragere a consimţământului în orice moment, atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. a) sau art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulament, fără a afecta legalitatea prelucării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
      
Consiliul Economic și Social prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date.

În baza atribuțiilor specifice care ne revin din actele normative în vigoare, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt colectate prin mijloace automate şi/sau manuale, asigurându-se în mod responsabil condițiile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securității acestora.

Informaţiile colectate sunt destinate prelucrării de către operator (C.E.S.) şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, angajați ai operatorului cu drept de acces, instituţii cu atribuţii în scopul derularii activitatii optime a C.E.S.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, de către persoana vizată transmisă la sediul Consiliului Economic și Social, ca operator de date cu caracter personal. Partea căreia i se va adresa solicitarea va răspunde acestei solicitări în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul General privind Protecţia Datelor.

Ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, această perioadă poate fi prelungită cu 30 de zile. Consiliul Economic și Social va informa persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Date referitoare la responsabilul cu protecţia datelor desemnat la nivelul CES: email - dpo@ces.ro sau la sediul C.E.S.

Daca nu vizualizati fisierele Download Adobe AcrobatReader PDF atasate atunci click aici pentru Download Adobe Reader


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate